Política de privacitat

FootSider – Condicions del servei

‍ Condicions del servei d’ usuari , club i soci

En utilitzar el Servei FootSider, l’Usuari accepta aquestes Condicions del Servei i qualsevol Condició Suplementària tal com s’esmena i s’actualitza de tant en tant. Si us plau, llegiu atentament les Condicions del servei següents abans d’utilitzar el servei FootSider. Si no esteu d’acord amb les Condicions del servei, no utilitzeu el servei FootSider. Aquestes Condicions del Servei s’apliquen a qualsevol ús del Servei FootSider i als acords entre un Soci o Club i l’Usuari. Una descripció més detallada del servei FootSider i informació sobre els requisits del sistema està disponible a [ FootSider.fr ]. El vostre accés o ús de qualsevol servei de FootSider de qualsevol manera significa que heu llegit, entès i accepteu estar subjecte a les Condicions del servei. Si us registreu com a empresa, associació o qualsevol altra entitat legal (per exemple, un club o un soci), declareu i garanteixes que estàs autoritzat per vincular l’entitat a aquestes Condicions del servei.


1.Definicions

Club ( s )” significa un organisme de futbol format per diversos equips que juguen en lligues reconegudes, que és capaç de formar una associació amb FootSider.

Acord del club ” significa qualsevol acord del club celebrat entre FootSider o qualsevol filial de FootSider i un Club inter partes que s’adjuntarà i s’inclourà com a part integrant d’aquestes Condicions del servei que tindrà preferència sobre les Condicions del servei inter partes .

Representant del Club ” significa qualsevol entitat física o jurídica que estigui legalment obligada a representar el Club en el moment de subscriure acords.

Soci ( s )” significa una associació, lliga, marca o organisme similar que ha subscrit un acord amb FootSider i que ofereix el seu contingut, experiències i afiliació a la marca per beneficiar els jugadors, entrenadors o el panorama del futbol a través del Servei de FootSider.

Acord de soci ” significa qualsevol acord de soci conclòs entre FootSider o qualsevol filial de FootSider i un Soci inter partes que s’adjuntarà i s’inclourà com a part integrant d’aquestes Condicions del servei que tindrà preferència sobre les Condicions del servei inter partes .

Representant del Soci ” significa qualsevol entitat física o jurídica que estigui legalment obligada a representar al Soci quan subscrigui acords.

Política de privadesa ” significa la política de privadesa adjunta i inclosa com a part integral d’aquestes Condicions del servei disponible a [ www.FootSider.fr/privacy-policy ].

Condicions addicionals ” significa qualsevol termes i condicions addicionals que s’apliquen al servei FootSider que es consideren part integrant d’aquestes Condicions del servei, per exemple (però no limitada a) la Política de privadesa, l’Acord del club o l’Acord de soci (segons el cas). .

Partidador ” significa qualsevol pare, tutor, persona sota custòdia o altra persona de confiança (ser un Usuari) autoritzada per un jugador de futbol (ser un Usuari) per administrar el Contingut d’Usuari i d’Usuari del jugador de futbol.

Condicions del servei ” fa referència a aquestes condicions del servei, incloses les Condicions addicionals modificades i actualitzades de tant en tant.

FootSider ” / ” nosaltres ” / ” nosaltres ” significa la societat de responsabilitat limitada francesa FootSider SAS amb el seu domicili social a París França, núm. xxxxxxxxx per a Usuaris registrats a qualsevol ubicació.

Aplicació FootSider“Significa qualsevol aplicació digital anomenada FootSider proporcionada per FootSider perquè les persones físiques i jurídiques creïn un Usuari o presència mitjançant la càrrega/visualització de contingut, resultats i entrades de rendiment, ja sigui com a Usuari o Soci”.FootSider Descobreix” significa que la plataforma a la qual el Club i altres clubs tenen accés és la base de dades d’informació rellevant subjacent a l’aplicació FootSider i als altres Serveis FootSider.

Servei FootSider ” significa tant l’aplicació FootSider (a través de diverses plataformes i disponible a diferents botigues d’aplicacions) com el lloc web de FootSider [ FootSider.fr ] i FootSider Discover i altres ubicacions addicionals tal com s’esmenta a [ FootSider.fr ].

Usuari ( s )” significa una persona física o jurídica que utilitza el Servei FootSider, ja sigui com a jugador, entrenador, Supporter o una altra entitat similar.

Contingut de l’usuari ” qualsevol cosa publicada per un Usuari (excepte per als Supporters) o que l’Usuari hagi posat a disposició mitjançant el Servei FootSider.


2. Canvis a les Condicions del servei

2.1. De tant en tant, podem canviar, eliminar, afegir-hi (incloent-hi, entre altres, les Condicions addicionals) o modificar les Condicions del servei, i ens reservem el dret de fer-ho a la nostra discreció. En aquest cas, publicarem les Condicions del servei actualitzades i/o les Condicions addicionals, segons siguin pertinents, als Serveis de FootSider aplicables i indicarem la data de revisió.

2.2. Us animem a revisar periòdicament les Condicions. A més, si les nostres modificacions són importants, farem els esforços comercialment raonables per notificar-vos electrònicament, per exemple, a través d’una adreça de correu electrònic, si tenim una adreça de correu electrònic a l’arxiu, o mostrant un avís al Servei FootSider que indiqui que les Condicions de El servei ha canviat. Totes les Condicions del servei noves i/o modificades entren en vigor immediatament, tret que s’indiqui el contrari explícitament.

2.3. No obstant l’anterior, (i) no s’aplicarà cap modificació a les Condicions del servei a cap disputa entre vostè i FootSider que va sorgir abans de la data d’entrada en vigor de qualsevol modificació; i (ii) si no esteu d’acord amb qualsevol modificació a les Condicions del servei, podeu rescindir aquest acord deixant d’utilitzar el Servei FootSider. El vostre ús continuat de qualsevol Servei de FootSider després de les Condicions del servei noves i/o revisades és una indicació efectiva que heu llegit, entès i acceptat aquestes Condicions del servei.


3. Descripció i finalitat del Servei FootSider

3.1. FootSider actua com a intermediari entre els Usuaris, Clubs i Socis i proporciona una plataforma on els Usuaris poden carregar resultats de rendiment, contingut i comentaris, així com interactuar amb la comunitat d’Usuaris, Clubs i Socis.

3.2. A canvi, els Clubs i els Socis proporcionen informació sobre ofertes exclusives, notícies, continguts, esdeveniments especials, proves i oportunitats d’exploració a través del Servei FootSider.

3.3. Un usuari pot crear un perfil com a jugador, entrenador o aficionat en funció de la seva implicació en el futbol, en el qual després introduirà dades rellevants.

3.4. L’objectiu de proporcionar a FootSider aquestes dades és ajudar els usuaris a fer un seguiment i progressar al llarg de la seva carrera futbolística o la d’altres persones. FootSider utilitza les dades proporcionades pels usuaris per analitzar la indústria del futbol juvenil en el seu conjunt i per connectar els usuaris amb les oportunitats de futbol que els puguin aplicar millor. Això pot incloure, entre d’altres, col·laboracions de clubs o socis, esdeveniments de detecció, formació, aprenentatge profund o esdeveniments especials.


4. Comptes d’usuari

4.1. Per utilitzar el Servei FootSider, l’Usuari ha de crear un compte d’usuari seguint les instruccions de registre del Servei FootSider. Les credencials del servei FootSider són personals. L’Usuari s’assegurarà que les credencials del compte d’usuari i la informació equivalent necessària per accedir al compte d’usuari de l’Usuari es mantinguin confidencials i s’utilitzin d’una manera segura no accessible per tercers. Un usuari només pot tenir un compte d’usuari.

4.2. Quan se sospita que una persona no autoritzada ha tingut coneixement de les credencials del compte d’usuari d’un usuari o té accés al compte d’usuari de l’usuari, l’usuari n’informarà immediatament a FootSider. L’Usuari serà responsable de qualsevol ús del Servei FootSider i de qualsevol activitat sota el compte d’usuari de l’Usuari.

4.3. Per utilitzar el Servei FootSider, l’Usuari ha d’introduir resultats i dades vàlids i precisos en la mesura que pugui. L’usuari es compromet a complir aquestes normes. L’Usuari és responsable de mantenir les seves dades actualitzades i exactes, per tal de beneficiar-se de qualsevol perfil, o celebració de Clubs, Socis o de FootSider.

4.4. Si un Usuari no s’adhereix a aquestes Condicions del Servei, FootSider pot, a la seva discreció, eliminar i eliminar el compte d’aquest Usuari i qualsevol Contingut d’Usuari relacionat. Si un usuari selecciona un identificador per al seu compte o pàgina d’equip, FootSider es reserva el dret d’editar-lo, eliminar-lo o reclamar-lo, si creiem que és inadequat (com ara un nom d’usuari o un nom d’equip que no estigui estretament relacionat amb el real d’un usuari). nom, club o nivell).

4.5. El Supporter serà responsable de qualsevol ús del Servei FootSider i de qualsevol activitat sota el compte d’usuari del Supporter i dels Usuaris que el Supporter administri i actuï en nom de tant en tant, si n’hi ha, subjecte als mateixos termes. i les condicions que s’apliquen a aquest Usuari en aquestes Condicions del servei que s’apliquen al Supporter mutatis mutandis (és a dir, amb els canvis necessaris).

4.6. La creació i el manteniment d’un compte de suport està subjecte a un pagament separat. Aquest pagament es liquida directament al mercat facilitant el pagament i la descàrrega de l’aplicació FootSider (actualment és App Store (allotjada per Apple) i Goggle Play Store (allotjada per Google)) d’acord amb els termes i condicions del mercat en qüestió. Qualsevol quota de subscripció continuada també estarà subjecta a aquests termes i condicions.


5.Dades

5.1 La finalitat de l’ús de les dades de l’Usuari serà amb l’esperit de beneficiar el futbol juvenil en el seu conjunt, i el propi Usuari sempre que sigui possible.

5.2. FootSider sol·licitarà dades que estiguin estretament vinculades a la Secció 3.1 anterior i minimitzarà la recollida excessiva de dades.

5.3. L’usuari té la responsabilitat de garantir que les seves dades estiguin actualitzades i precises mitjançant les seves entrades. A partir d’això, FootSider s’assegurarà que la informació emmagatzemada també sigui precisa i actualitzada.

5.4. FootSider emmagatzemarà les dades dels Usuaris durant un període de 10 anys, però sempre subjecte a un consentiment vàlid i suficient. Es tracta de controlar la progressió al llarg del temps, així com de seguir les tendències del futbol juvenil en conjunt. Si l’Usuari no està d’acord amb això, pot sol·licitar la supressió del seu compte d’acord amb els procediments establerts a la Política de Privacitat.

5.5. FootSider prendrà totes les mesures raonables per garantir que les dades personals es mantinguin segures, tant contra amenaces externes com internes.

5.6. El Contingut d’Usuari proporcionat pels Usuaris al Servei FootSider es pot accedir directament per tercers proveïdors. Aquestes dades no seran anònimes i es poden allotjar en el servidor d’un tercer proveïdor.

5.7. Per obtenir més informació sobre la recollida, l’emmagatzematge i el processament de dades personals per part de FootSider, consulteu la nostra Política de privadesa a [ FootSider.com/privacy ].


6. Comptes del club/soci

6.1. Per utilitzar el Servei FootSider, el representant del Club/Soci corresponent ha d’acceptar les Condicions del Servei en nom del Club/Soci. En acceptar aquestes Condicions del servei, el representant del Club/Soci ho accepta en nom del propi Club/Soci. per tant, el Club/Soci està subjecte a les Condicions del servei.

6.2. En acceptar les Condicions del Servei, el Club/Soci haurà d’activar la seva comunitat d’influencers, jugadors, entrenadors i altres entitats i animar-los a unir-se al Servei FootSider.

6.3. Un cop la comunitat acordada estigui present a FootSider, el Club/Soci rebrà diversos avantatges de FootSider, que inclouen, entre d’altres, una pàgina oficial del Club/Soci al Servei FootSider, dades sobre el rendiment de la comunitat, un gestor de comptes personals, etc. – Organització d’oportunitats d’esdeveniments, així com accés a l’equip de recerca i recursos de FootSider.

6.4. FootSider i el Club/Soci signaran un Acord de Club/Soci. En cas de qualsevol conflicte o incoherència entre els termes i condicions de l’Acord del Club/Soci i les Condicions del Servei, els termes de l’Acord del Club/Soci tindran preferència entre partes i regiran, modificaran, complementaran i substituiran aquesta incoherència. o disposicions en conflicte.


7. Reconeixement del talent

7.1. En utilitzar el Servei FootSider, l’Usuari accepta que la seva informació es comparteixi amb els Clubs i Socis aplicables per tal de ser perfilat, patrocinat, explorat o per rebre ofertes o oportunitats especials.

7.2. L’Usuari accepta que el Servei FootSider només pot destacar jugadors o entrenadors sobre els quals FootSider té dades específiques. Això vol dir que l’usuari té la responsabilitat de garantir que el seu perfil estigui actualitzat i correcte.

7.3. Les oportunitats creades per destacar el talent estan a la total discreció de FootSider. FootSider pot tenir en compte les dades de l’Usuari, el seguiment social, el contingut, els comentaris de l’entrenador o qualsevol altra mesura per valorar el talent.

7.4. FootSider ha desenvolupat els seus propis algorismes per puntuar talent. Aquests algorismes es poden adaptar i desenvolupar al llarg del temps per garantir que aquesta sigui una mesura precisa del talent.


8. Contingut generat per l’usuari

8.1. Els usuaris poden publicar, desar, carregar i/o contribuir (“publicar”) contingut al Servei FootSider, inclosos vídeos, imatges, text i resultats (gols, assistències, substitucions, targetes o entrades similars).

8.2. Els usuaris conserven tots els drets i són els únics responsables del contingut d’usuari publicat a FootSider.

8.3. En publicar Contingut d’usuari al Servei FootSider, FootSider se li concedeix una llicència mundial no exclusiva, transferible, subllicència, lliure de drets d’autor per utilitzar qualsevol Contingut d’usuari publicat als Serveis FootSider o en connexió amb ells.

8.4. Aquesta llicència és aplicable durant el període de l’Usuari de tenir un compte de FootSider, o fins que l’Usuari suprimeixi el Contingut d’Usuari. Tanmateix, això no té en compte el Contingut d’usuari que ha estat compartit per altres, inclosos, entre d’altres, altres Usuaris, Socis, Clubs i FootSider.

8.5. FootSider i els socis o clubs poden retenir i continuar utilitzant, emmagatzemant, mostrant, reproduint, tornant a publicar, modificar, executar i distribuir qualsevol Contingut d’usuari que altres usuaris hagin emmagatzemat o compartit a través de FootSider d’acord amb l’apartat 8.3 anterior. A més, el contingut eliminat pot persistir en còpies de seguretat durant un període de temps raonable (però no disponible per a altres).

8.6. FootSider no es fa responsable de cap Contingut d’Usuari ni avala cap opinió continguda en el Contingut d’Usuari. Ens reservem el dret d’eliminar i modificar el Contingut d’usuari per qualsevol motiu, inclòs el Contingut d’usuari que creiem que infringeix aquestes Condicions del servei.

8.7. FootSider valora els comentaris dels usuaris, clubs i socis, i sempre estem interessats a aprendre a millorar i millorar els serveis de FootSider i FootSider. Si els Usuaris, Clubs o Socis envien comentaris, idees o comentaris, enteneu que som lliures d’utilitzar-los sense cap restricció o compensació. Tanmateix, no estem obligats a utilitzar comentaris, idees o comentaris, de la mateixa manera que vostè no té cap obligació d’oferir-los.

8.8. Sou l’únic responsable de la precisió, la qualitat, la integritat, la legalitat, la fiabilitat, l’adequació i la propietat intel·lectual o el dret d’utilitzar totes les dades que envieu. FootSider no serà responsable de l’eliminació, correcció, destrucció, dany, pèrdua o no emmagatzematge de les dades carregades. FootSider pot intentar restaurar les dades perdudes, però no oferim cap garantia per recuperar o restaurar les dades perdudes.

8.9. No hi ha tolerància amb contingut censurable o usuaris abusius. Si es detecta que un Usuari actua d’aquesta manera, el seu compte se suspèn amb efecte immediat.


9. Drets de propietat intel·lectual

9.1. Tots els Drets de Propietat Intel·lectual (tal com es defineixen a continuació) en o relacionats amb el Servei FootSider i la documentació relacionada amb aquest i totes les parts i còpies dels mateixos romandran en propietat exclusiva i seran propietat única i exclusiva de FootSider i/o els seus subcontractistes/llicenciants. “Els drets de propietat intel · lectual” significa drets d’autor i drets relacionats (inclosos drets de base de dades i catàleg i drets de fotografia), patents, models d’utilitat, drets de disseny, marques comercials, noms comercials, secrets comercials, coneixements i qualsevol altra forma de drets de propietat intel·lectual registrats o no registrats.

9.2. Aquestes Condicions del Servei no atorguen a l’Usuari/Soci/Club cap dret de propietat intel·lectual en el Servei de FootSider i FootSider i els seus subcontractistes/llicenciants reserven tots els drets no concedits expressament a continuació.


10. Disposicions addicionals per a l’ús del Servei FootSider

10.1. El servei FootSider només està disponible per a persones de 13 anys o més.

10.2 L’Usuari, Soci o Club haurà d’observar totes les normes i regulacions aplicables quan utilitzi el Servei FootSider, inclosa la creació o adaptació de continguts.

10.3. Estem desenvolupant constantment el Servei FootSider i podem canviar o eliminar diferents parts del Servei FootSider, incloses les funcions, els productes i els Socis/Clubs disponibles al Servei FootSider en part o totalment.

10.4. Mitjançant l’ús del Servei FootSider, l’Usuari, Soci o Club pot trobar contingut o informació que podria ser inexacte, incompleta, retardada, enganyosa, il·legal, ofensiva o perjudicial d’una altra manera. FootSider intenta revisar qualsevol contingut proporcionat per altres. FootSider no es fa responsable del contingut o la informació de tercers (inclosos els Socis, Clubs i Usuaris) ni de cap dany derivat de l’ús o la confiança en ells.

10.5. Els usuaris, socis i clubs seran responsables d’obtenir i mantenir qualsevol dispositiu o equip (com ara telèfons mòbils, tauletes, ordinadors, etc.) i les connexions necessàries per accedir i utilitzar el Servei FootSider i tots els càrrecs relacionats amb aquest.

10.6. L’usuari, soci o club no ha de:

(i) utilitzar o intentar utilitzar el compte FootSider d’una altra persona i/o accedir a les dades de rendiment d’una altra persona al Servei FootSider o utilitzar les dades d’entrada d’una altra persona quan s’utilitza el Servei FootSider, sense el consentiment d’aquesta altra persona o un compte de suport degudament configurat;

(ii) copiar, modificar o crear obres derivades del Servei FootSider o qualsevol tecnologia relacionada;

(iii) realitzar enginyeria inversa, descompilar, desmuntar, desxifrar o intentar derivar d’una altra manera el codi font del Servei FootSider o qualsevol tecnologia relacionada, o qualsevol part del mateix;

(iv) eliminar qualsevol avís de drets d’autor, marca comercial o altres drets de propietat continguts al Servei FootSider o al seu;

(v) eliminar, cobrir o ocultar qualsevol anunci inclòs al Servei FootSider;

(vi) recollir, utilitzar, copiar o transferir qualsevol informació obtinguda del Servei FootSider sense el consentiment de FootSider;

(vii) utilitzar robots o altres mètodes automatitzats per utilitzar el Servei FootSider;

(viii) crear un compte de FootSider utilitzant una identitat falsa o una identitat d’una altra persona; i

(vii) accedir al Servei FootSider excepte a través de les interfícies expressament proporcionades per FootSider, com ara l’aplicació FootSider i el lloc web de FootSider.


11. Termini i extinció

11.1. Aquestes Condicions del servei (i qualsevol modificació d’aquestes d’acord amb l’apartat 2 anterior) estan vigents com a acord vinculant fins a nou avís, sempre que l’usuari, el soci o el club facin servir el servei FootSider o com s’estipula d’una altra manera en un acord del club/soci, com sigui el cas.

11.2. L’Usuari, Soci o Club pot interrompre l’ús del Servei FootSider en qualsevol moment. FootSider pot deixar de prestar el Servei FootSider de manera permanent o temporal en qualsevol moment, però sempre subjecte als termes i condicions de l’Acord de Club/Soci, segons sigui el cas.


12. Limitació de responsabilitat i força major

12.1. Excepte en la mesura exigida per la llei aplicable i només en aquesta mesura, en cap cas FootSider , els seus empleats, oficials, directors, afiliats o agents (” Fes de FootSider“) en cap cas serà responsable davant l’usuari, soci o club de cap dany indirecte o incidental, inclòs la pèrdua de guanys o ingressos, vendes o negocis perduts, dades perdudes, interrupció del negoci, angoixa emocional o similar, o per qualsevol dany directe com a resultat d’acords amb tercers entre Usuaris, Socis i Clubs.

12.2. FootSider no serà responsable de cap manera de cap Contingut d’Usuari publicat als Serveis de FootSider (incloses les reclamacions d’infracció relacionades amb el contingut publicat als Serveis de FootSider, de l’ús que feu dels Serveis de FootSider o de la conducta de tercers, tant si als Serveis FootSider, en relació amb els Serveis FootSider o en relació amb els Serveis FootSider).

12.3. En cas de força major, FootSider tindrà dret a suspendre el lliurament i/o cancel·lar o reduir el contingut i compilació del Servei FootSider a prestar i no serà responsable de cap manera de pèrdues, danys o despeses derivades directa o indirectament de això, o qualsevol altra fallada o retard en l’execució del Servei de FootSider per part de FootSider, en la mesura que això hagi estat causat per qualsevol circumstància fora del control raonable de FootSider, inclosos, sense limitació, actes de Déu; terratrèmols; incendis; inundacions; guerres; disturbis civils o militars; actes de terrorisme; sabotatge; vagues; epidèmies/pandèmies; disturbis; fallades de corrent; fallada de l’ordinador i qualsevol circumstància fora del seu control raonable que pugui causar interrupció, pèrdua o mal funcionament del servei d’utilitat, transport, ordinador (maquinari o programari) o servei de comunicació telefònica; accidents; disputes llaurades; actes d’autoritat civil o militar; accions governamentals; o incapacitat per obtenir mà d’obra, material, equip o transport; disputes laborals (incloguin o no empleats de FootSider); o fallades o retards per part dels subcontractistes, proveïdors o socis materials de FootSider.


13. Exempció de garanties

13.1. En la màxima mesura permesa per la llei aplicable, FootSider ofereix els Serveis de FootSider tal com estan i no fa cap representació ni garantia de cap tipus sobre els Serveis de FootSider, expresses, implícites, estatutàries o d’una altra manera, incloses, sense limitació, les garanties de títol i comercialització. , aptitud per a un propòsit particular o no infracció.

13.2. FootSider no garanteix que les funcions o contingut dels Serveis de FootSider siguin ininterromputs o lliures d’errors, que els defectes es corregin, o que els servidors de FootSider estiguin lliures de virus o altres components nocius. FootSider no garanteix ni fa cap representació sobre l’ús o el resultat de l’ús del contingut en termes d’exactitud, fiabilitat o d’una altra manera.


14. Indemnització

14.1. Accepteu indemnitzar i eximir de responsabilitat a les parts de FootSider (tal com es defineix anteriorment) de i contra qualsevol pèrdua, despeses, danys i costos, inclosos, entre d’altres, els honoraris raonables d’advocats, que resultin, directament o indirectament, de l’ús que feu. els Serveis de FootSider, incloent, entre d’altres, la violació de les Condicions del servei. També accepteu indemnitzar i eximir de responsabilitat a les parts de FootSider de i contra qualsevol reclamació presentada per tercers que sorgeixin de l’ús que feu de qualsevol dels serveis de FootSider i del contingut que poseu a disposició mitjançant qualsevol dels serveis de FootSider per qualsevol mitjà, inclòs sense limitació a través d’una publicació, un enllaç, referència al contingut o d’una altra manera.


15. Diversos

15.1. Tingueu en compte que el Servei FootSider es pot interrompre o suspendre permanentment en qualsevol moment. El Servei FootSider també es pot suspendre temporalment. No utilitzeu el servei FootSider per fer còpies de seguretat de cap dada.

15.2. El soci/club és l’únic responsable de qualsevol ús indegut de les dades en nom dels seus membres, d’acord amb el seu respectiu acord de soci/club.

15.3. Qualsevol incompliment o retard per part d’una part en l’exercici d’un dret o recurs derivat en relació amb les Condicions del servei o per llei no constituirà una renúncia a aquest dret o recurs o a cap altre dret o recurs.

15.4. Qualsevol invalidesa o inaplicabilitat d’una disposició no afectarà la validesa o l’exigibilitat de cap altra disposició de les Condicions del servei.


16. Llei aplicable i resolució de conflictes

16.1. Aquestes Condicions del servei es regiran i s’interpretaran d’acord amb les lleis de Dinamarca. Si sou un consumidor domiciliat a la UE, tingueu en compte que no podeu ser privats dels drets que us atorguen les lleis obligatòries de protecció del consumidor del vostre país de domicili. Les disputes derivades d’aquestes Condicions del servei seran resoltes pel tribunal de districte de París. Un consumidor sempre pot interposar un procediment davant el jutjat de districte del seu domicili. Les parts també poden utilitzar la plataforma ODR gestionada per la Comissió Europea per resoldre les seves disputes. Aquesta plataforma es pot trobar a http://ec.europa.eu/odr .


17. Encàrrec

17.1. FootSider tindrà dret a cedir tots o qualsevol dels seus drets o obligacions en virtut d’aquest document, totalment o parcialment, a un afiliat o successor o a un comprador o adquirent dels seus actius comercials relacionats amb el Servei FootSider sense el consentiment previ dels Usuaris, Socis o Clubs.

17.2. Els Usuaris, Socis o Clubs no tindran dret a cedir, total o parcialment, cap dels seus drets o obligacions en virtut del present.


8. Traducció

Les nostres Condicions del servei es van escriure originalment en anglès (EUA). El podem traduir a altres idiomes.

En cas de conflicte entre una versió traduïda de les nostres Condicions del servei i la versió en anglès, prevaldrà la versió en anglès.

Això és! Gràcies per llegir.